Regulamin korzystania z wycieczek ATUTu 2018

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYCIECZEK

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU PRZYGOTOWANYCH PRZEZ

BIURO „ ATUT „ W 2018 R.

  1. UTW – UŚ organizuje dla słuchaczy wycieczki turystyczno – krajoznawcze przygotowane przez Biuro Podróży i Turystyki z Rudy Śląskiej w oparciu o obustronnie uzgodniony terminarz. W czasie wyjazdów obowiązuje przestrzeganie poleceń wydawanych przez przedstawiciela biura podróży i koordynatora z UTW.
  2.  Zainteresowani słuchacze otrzymają „ Terminarz wyjazdów organizowanych w roku 2018 przez Biuro Podróży i Turystyki „ATUT” dla UTW w Katowicach z określeniem terminu, trasy i ceny wyjazdu.
  3. Wpłaty na najbliższe wycieczki przyjmowane będą  wyłącznie w gotówce w dniach i godzinach ogłoszonych w komunikatach i na stronie internetowej UTW. 
  4. Wpłacając należność za wycieczkę słuchacz/ka/ podaje na kartce następujące dane potrzebne do ubezpieczenia wg następującego wzoru:

Nazwisko i imię ……………………………… adres z kodem ………………………………………….

PESEL ………………………………… nr telefonu ………………… nr legit. lub zaśw.………..

Potwierdzeniem wpłaty jest program wycieczki z numerem kolejnym wpłacającego, a numer ten jest kolejnością wsiadania do autobusu. Słuchacz/ka/ może wpłacić za kilka osób, lecz musi mieć kartki z danymi jak wyżej.

  1. Wycieczka odbędzie się jeżeli liczba wpłat będzie minimum 35 osób. Jeżeli liczba chętnych będzie mniejsza i wycieczka zostanie odwołana wpłacone pieniądze zostaną zwrócone w dniach i godzinach uprzednio ogłoszonych.
  2. Rezygnacja z wycieczki bez wskazania osoby zastępcze /nie później niż 3 dni robocze przed wyjazdem/ spowoduje utratę 100 % wpłaty. W przypadku wskazania osoby zastępczej rozliczenie finansowe następuje między osobami zainteresowanymi.
  3. Nie przestrzeganie powyższych zasad powoduje wykreślenie z listy uczestników wyjazdów.
  4. Informacje szczegółowe na temat wyjazdów udzielane będą  środy w godz. 14.30 – 15.30 w wyznaczonej sali (336 lub 350, II piętro, Bankowa 14). 
  5. Zasady wpłat na wycieczki wielodniowe zostaną okrfeslone w programach szczegółowych tych wyjazdów.