Wzór umowy do Dubaju

UMOWA nr 1      /10/2015

Zawarta w dniu 26.10.2015 w Łodzi pomiędzy PURA VIDA! Rafał Rouba pl. Dąbrowskiego 3/3 92-249 Łódź,wpisanym do rejestru organizatorów i pośredników turystyki województwa łódzkiego, NIP 756-153-91-55, REGON 101811654 reprezentowanym przez Rafała Rouba – właściciela zwanego dalej Zleceniobiorcą a, ………………………………………………………………………………………………………… legitymującym się dowodem osobistym seria………... nr……………………... zamieszkałym ……………………………………………………………. PESEL ……………………………………………………….. - zwanym dalej Zleceniodawcą

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się przeprowadzić wyjazd dla 48 osób na do Dubaju 25-31.01 2016, według programu stanowiącego załącznik od niniejszej umowy, zwany dalej „Wyjazdem”.

1.2       Za przeprowadzenie Wyjazdu Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy 3299 zł brutto za osobę przy grupie 48 osób, przy rozliczeniu w systemie faktura VAT-marża. Dodatkowo liczone są bilety wstępu oraz ewentualne atrakcje ekstra płatne zamówione przez Zleceniodawcę.

1.3       Cena wyjazdu nie ulegnie zmianie, za wyjątkiem przypadku istotnego wzrostu cen walut. Wówczas organizator ma prawo poprosić o dopłatę różnicy pomiędzy kalkulowanym kursem Euro – pln na poziomie 4,25 pln a kursem rzeczywistym z dnia ostatniej raty.

§ 2

PŁATNOŚCI

2.1 Zleceniodawca zobowiązuje się do dokonania zapłaty kwoty, o której mowa w par. 1. ust. 2. w następujących ratach. Ilość i wysokość rat mogą zostać dowolnie renegocjowane ze Zleceniobiorcą.

I rata – po 1300pln do 15.11.2015

            II rata – po 1999 pln od osoby do 15.12.2015

2.2   Płatność dokonywane są do Koordynatora

2.3  Brak terminowych wpłat przez Zleceniodawcę może spowodować anulowanie świadczeń przez kontrahentów Zleceniobiorcy, który nie bierze za to odpowiedzialności

§ 3

PODRÓŻ

3.1 Lista nazwisko wraz z adresem, datą urodzenia i numerem paszportu musi zostać podana Koordynatorowi najpóźniej na 45 dni przed imprezą.

§ 4

POBYT

4.1       Zleceniobiorca zapewnia zakwaterowanie na dojeździe w hotelu **/*** o podstawowym standardzie turystycznym w pokojach dwuosobowych z łazienkami. W trakcie wyjazdu zapewnia zakwaterowanie w resorcie 4**** w pokojach dwuosobowych.

4.2       Uczestnicy zostaną zakwaterowani w pokojach według listy dostarczonej przez Koordynatora Zleceniodawców. Uczestnicy nie mogą samodzielnie dokonywać zmian w strukturze pokoi. Wszelkie dokonywane na życzenie Zleceniodawcy zamiany pokoi z większych na mniejsze mogą być dokonane pod warunkiem dostępności w hotelu i opłaceniu całkowitej różnicy w cenie przez zainteresowanego.

§ 5

SKŁADNIKI CENY

5.1 Zleceniobiorca zapewnia w cenie ujętej w paragrafie 1, pkt 1.2  następujące świadczenia:

TRANSPORT AUTOKAREM z klimatyzacją na trasie Katowice – Praga – Katowice,

PRZELOT na trasie Praga – Dubaj – Praga klasą ekonomiczną z bagażem głównym

5 NOCLEGÓW W RESORCIE **** - w pokojach 2-osobowych, z łazienką (w przypadku nieparzystej liczby osób – pokój 3-osobowy,

ZAKWATEROWANIE NA TRASIE DOJAZDOWEJ w hotelu klasy turystycznej

WYŻYWIENIE – 2 posiłki dziennie,

OBOWIĄZKOWE OPŁATY MANIPULACYJNE PRZEWOŹNIKA,

OPIEKĘ PILOTA

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE bez następstw chorób przewlekłych

Zleceniobiorca oferuje możliwość ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

Zleceniodawca ma obowiązek powiadomić Zleceniobiorcę o chorobach dla których należy wystawić dodatkowe ubezpieczenie od chorób przewlekłych - dodatkowo płatne.

§ 6

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

6.1 Zleceniodawca zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek i poleceń przedstawicieli biura podróży i koordynatora dotyczących przepisów obowiązujących w miejscu odbywania się wyjazdu w zakresie bezpieczeństwa. Zleceniobiorca poinformuje uczestników o przepisach, o których mowa w zdaniu poprzednim.

6.2 Zleceniobiorca odpowiada na zasadach ogólnych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków określonych umową leżących w jego gestii, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków jest spowodowane wyłącznie:

a) działaniem lub zaniechaniem Zleceniodawcy

b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo

c) siłą wyższą. Za siłę wyższą uważa się kataklizmy sił przyrody, zamieszki polityczne i konflikty zbrojne w kraju pobytu, zamachy terrorystyczne. Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy okoliczności uznanej za siłę wyższa.

d) zmianami w rozkładzie rejsów lub odwołaniem rejsów na które Zleceniobiorca nie miał wpływu.

Wyłączenie odpowiedzialności Zleceniobiorcy w przypadkach określonych w pkt. a), b) i c) nie zwalnia Zleceniobiorcy z obowiązku udzielenia pomocy poszkodowanemu Uczestnikowi.

6.3. Jeżeli Klient stwierdzi niezgodne z umową (wadliwe) wykonanie lub wykonywanie umowy przez Zleceniobiorcę, może złożyć reklamację. Reklamacja będzie rozpatrzona pod warunkiem, że wykonawca usługi oraz Zleceniobiorca zostaną o niej poinformowani niezwłocznie w trakcie trwania imprezy.

6.4 Zleceniobiorca nie pokrywa żadnych kosztów związanych z dodatkowymi świadczeniami zamawianymi bezpośrednio przez uczestników, szczególnie za rozmowy telefoniczne z hotelu, świadczenia nie ujęte w darmowej ofercie hotelowej, jak pralnia, solarium, niezamówione w umowie napoje podczas wyjazdu.

6.5. Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonywać czynności będące przedmiotem niniejszej umowy z należytą starannością oraz chronić interesy Zleceniodawcy w zakresie powierzonych czynności.

6.6 Opiekun wyjazdu ze strony Zleceniobiorcy nie ponosi żadnej odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone przez uczestników wycieczki podczas jej trwania. Uczestnicy odpowiadają we własnym zakresie za wyrządzone szkody. Opiekun wyjazdu ze strony Zleceniobiorcy dołoży wszelkich starań i pomocy, by doprowadzić do polubownego rozwiązania wszelkich ewentualnych konfliktów.

§ 7

REZYGNACJA i ZAMIANY

7.1       Zleceniobiorca nie wypłaca żadnemu z uczestników pieniędzy za żadne ze świadczeń zamówionych przez Zleceniodawcę, a których uczestnik nie wykorzysta.

7.2       Zleceniobiorca nie wypłaca żadnemu z uczestników pieniędzy w zamian za rezygnację z wyjazdu.

7.3 Koszty zmian i rezygnacji ponoszone przez Zleceniodawcę za 1 osobę.

Odzyskanie w całości wpłaconej kwoty możliwe jest w przypadku znalezienia osoby na swoje miejsce i pokrycia ewentualnych kosztów zmiany nazwiska u przewoźnika lotniczego. W przypadku rezygnacji uczestnika bez znalezienia osoby na swoje miejsce organizator potrąca rzeczywiste koszty poniesione wskutek rezygnacji uczestnika wyjazdu.

7.4       Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu w przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby osób – poniżej 48.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Wszelkie zmiany umowy wymagają pisemnej formy pod rygorem nieważności.

8.2 Wszelkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

8.3 Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

8.4 Cesja praw lub obowiązków wynikających z umowy wymagać będzie pisemnej zgody drugiej strony.

8.5 W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8.6 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

 

ZLECENIODAWCA                                                                             ZLECENIOBIORCA