Regulamin korzystania z wycieczek ATUTu 2017

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYCIECZEK

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU PRZYGOTOWANYCH PRZEZ

BIURO „ ATUT „ W 2017 R.

  1. UTW – UŚ organizuje dla słuchaczy wycieczki turystyczno – krajoznawcze przygotowane przez Biuro Podróży i Turystyki z Rudy Śląskiej w oparciu o obustronnie uzgodniony terminarz. W czasie wyjazdów obowiązuje przestrzeganie poleceń wydawanych przez przedstawiciela biura podróży i koordynatora z UTW.
  2.  Zainteresowani słuchacze otrzymają „ Terminarz wyjazdów organizowanych w roku 2017 przez Biuro Podróży i Turystyki „ATUT” dla UTW w Katowicach z określeniem terminu, trasy i ceny wyjazdu.
  3. Wpłaty na najbliższe wycieczki przyjmowane będą w pok. 350 wyłącznie w gotówce w dniach i godzinach ogłoszonych w komunikatach i na stronie internetowej UTW. Wpłaty na konto zostają zawieszone.
  4. Wpłacając należność za wycieczkę słuchacz/ka/ podaje na kartce następujące dane potrzebne do ubezpieczenia wg następującego wzoru:

Nazwisko i imię ……………………………… adres z kodem ………………………………………….

PESEL ………………………………… nr telefonu ………………… nr legit. lub zaśw.………..

Potwierdzeniem wpłaty jest program wycieczki z numerem kolejnym wpłacającego, a numer ten jest kolejnością wsiadania do autobusu. Słuchacz/ka/ może wpłacić za kilka osób, lecz musi mieć kartki z danymi jak wyżej.

  1. Wycieczka odbędzie się jeżeli liczba wpłat będzie minimum 35 osób. Jeżeli liczba chętnych będzie mniejsza i wycieczka zostanie odwołana wpłacone pieniądze zostaną zwrócone w dniach i godzinach uprzednio ogłoszonych.
  2. Rezygnacja z wycieczki bez wskazania osoby zastępcze /nie później niż 3 dni robocze przed wyjazdem/ spowoduje utratę 100 % wpłaty. W przypadku wskazania osoby zastępczej rozliczenie finansowe następuje między osobami zainteresowanymi.
  3. Nie przestrzeganie powyższych zasad powoduje wykreślenie z listy uczestników wyjazdów.
  4. Informacje szczegółowe na temat wyjazdów udziela Gabriel Markiewicz w każdą środę gdy odbywają się wykłady w pok. 350 w godz. 14.30 – 15.30 oraz uprzednio ogłoszonych czwartkach. Telefon prywatny koordynatora wycieczek jest tylko w przypadkach awaryjnych /podanie danych osoby zastępczej, zaginięcie na wycieczce/.
  5. Zasady wpłat na wycieczki wielodniowe zostaną okrfeslone w programach szczegółowych tych wyjazdów.