Prawa i obowiązki słuchacza UTW

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Śląskim jest jednostką dydaktyczną, której członkami są mieszkańcy Katowic, którzy ukończyli pracę zawodową i nadal chcą być aktywni oraz zdobywać wiedzę.

UTW w Uniwersytecie Śląskim został powołany w roku akademickim 1982/83 i funkcjonuje do dzisiejszego dnia. Liczba słuchaczy wraz z grupami w Sosnowcu i w Jastrzębiu wynosi około 2000 osób.

Prawa i obowiązki słuchaczy UTW.

 1. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają prawo:
  • uczestniczyć we wszystkich rodzajach zajęć organizowanych przez UTW: bezpłatnych i odpłatnych zgodnie z przyjętymi zasadami odpłatności;
  • uczestniczyć w kursie języka obcego maksimum 5 lat;
  • inicjować nowe formy działań programowych i twórczych;
  • zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące działalności UTW Kierownikowi UTW lub członkom Samorządu;
  • korzystać z dorobku UTW (np.: zeszyty "Seniorzy", wydawnictwa dotyczące organizacji UTW w Polsce, kroniki z życia UTW, materiały po konferencyjne itp.)
 2. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają obowiązek:
  • postępować zgodnie z Regulaminem UTW;
  • przestrzegać decyzji Rektora Uniwersytetu Śląskiego i Kierownika UTW;
  • przestrzegać zasad kulturalnego współżycia oraz wzajemnej życzliwości i pomocy koleżeńskiej;
  • dbać o mienie i dobre imię UTW;
  • terminowo wnosić opłaty obowiązujące w UTW ( opłata coroczna, zajęcia dodatkowe);
  • posiadać ważną legitymację słuchacza UTW lub zaświadczenie ( rok "O") i okazywać je w razie potrzeby na zajęciach dydaktycznych.
 3. Skreślenie z listy słuchaczy UTW może nastąpić z powodu:
  • dobrowolnego wystąpienia z Uniwersytetu złożonego pisemnie Kierownikowi UTW;
  • notorycznego łamania postanowień Regulaminu UTW;
  • nieprzestrzegania zasad współżycia społecznego;
  • zalegania z opłatą składek powyżej 1 roku.

Katowice, dnia 01.10.2010 r.