REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYCIECZEK PRZYGOTOWANYCH PRZEZ BIURO „ATUT” W 2016 R.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYCIECZEK UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU PRZYGOTOWANYCH PRZEZ BIURO „ATUT” W 2016 R.

1. UTW - UŚ organizuje dla słuchaczy wycieczki turystyczno-krajoznawcze przygotowane przez Biuro Podróży i Turystyki „ATUT” z Rudy Śląskiej w oparciu o obustronnie uzgodniony terminarz. W czasie wyjazdów obowiązuje przestrzeganie poleceń wydawanych przez przedstawiciela biura podróży i koordynatora z UTW.

2. Zainteresowani słuchacze otrzymają „Terminarz wyjazdów organizowanych w roku 2016 przez Biuro Podróży i Turystyki „ATUT” dla UTW w Katowicach” z określeniem numeru, terminu, trasy i ceny wyjazdu.

3. Słuchacze zainteresowani wycieczkami w 2016r. proszeni są o przygotowanie na kartkach -zgłoszeniach następujące dane:

          Nazwisko i imię………………………………..

          adres z kodem……………………………………

          PESEL ...................................

          numer telefonu…………………………

          nr legit. lub zaśw……………………….

          numery wybranych wyjazdów: …………………………………………………………

4. W komunikacie przed wykładem i na stronie internetowej podany zostanie termin i miejsce przyjmowaniu kartek- zgłoszeń. Każda osoba składająca  zgłoszenie otrzyma  numer, który będzie decydował o kolejności na liście poszczególnych wycieczek. Na każdą wycieczkę wpisanych zostaje 45 osób wg kolejności otrzymanych numerów, pozostałe zgłoszenia zostają umieszczone na liście rezerwowej. Gdy lista rezerwowa będzie miała więcej niż 35 osób będzie możliwe zorganizowanie wyjazdu w dodatkowym terminie.

5. Osoby z listy podstawowej w ogłoszonym terminie, wpłacają zgodnie z regulaminem ATUT-u, wpisowe po 10 zł za każdą wycieczkę jednodniową, a 50 zł za każdą dłuższą niż jednodniową. Brak wpłaty wpisowego w określonym terminie powoduje wykreślenie z listy podstawowej, a w konsekwencji wpisanie na zwolnione miejsce osoby z listy rezerwowej. Wpisowe przepada w przypadku rezygnacji z wycieczki bez względu na przyczynę.

6. Wpłaty na poszczególne wycieczki przyjmowane będą wyłącznie w dniach i godzinach ogłoszonych w komunikatach i na stronie internetowej UTW. Brak wpłaty w tym terminie, bez względu na przyczynę, powoduje przepadek wpisowego, a w konsekwencji wpisanie na zwolnione miejsce osoby z listy rezerwowej.

7. Rezygnacja z wycieczki w czasie krótszym niż 10 dni przed wyjazdem bez wskazania osoby zastępczej /nie później niż 3 dni przed wyjazdem/ spowoduje utratę 100 % wpłaty. W przypadku wskazania osoby zastępczej rozliczenie finansowe następuje między osobami zainteresowanymi.

8. Nie przestrzeganie powyższych zasad, szczególnie terminów i godzin wpłat powoduje wykreślenie z listy uczestników wyjazdów.